[1]
Novikova, E., Kolendo, A., Syromyatnikov, V., Prot, T. and Golec, K. 2022. Azidoxanthone and azidofluorane-photoinitiated polymerizations of methyl methacrylate. Polimery. 46, 6 (Sep. 2022), 406-413.