(1)
Novikova, E.; Kolendo, A.; Syromyatnikov, V.; Prot, T.; Golec, K. Azidoxanthone and Azidofluorane-Photoinitiated Polymerizations of Methyl Methacrylate. p 2022, 46, 406-413.