Novikova, E., Kolendo, A., Syromyatnikov, V., Prot, T., & Golec, K. (2022). Azidoxanthone and azidofluorane-photoinitiated polymerizations of methyl methacrylate. Polimery, 46(6), 406-413. Retrieved from http://polimery.ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/2090