Shashok, Z. S., Prokopchuk, N. R., Vishnevskii, K. V., Voitov, I. V., Opielak, M., & Zukowski, P. (2021). Properties of elastomeric compositions with sonicated superfine carbon additives. Polimery, 62(10), 728-733. https://doi.org/10.14314/polimery.2017.728