Wang, Jianfa, Zheng Gu, Susu Zhang, Ning Wang, Jinyong Sui, Xiaoyi Zhang, Peiyao Li, Wenjin Liu, and Yifan Hu. 2022. “Thermal Aging Resistance of Natural Rubber Compounded With Conjugated Schiff Base”. Polimery 67 (1):20-27. https://doi.org/10.14314/polimery.2022.1.3.