Novikova, E., A. Kolendo, V. Syromyatnikov, T. Prot, and K. Golec. 2022. “Azidoxanthone and Azidofluorane-Photoinitiated Polymerizations of Methyl Methacrylate”. Polimery 46 (6):406-13. http://polimery.ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/2090.