Novikova, E., A. Kolendo, V. Syromyatnikov, T. Prot, and K. Golec. “Azidoxanthone and Azidofluorane-Photoinitiated Polymerizations of Methyl Methacrylate”. Polimery, vol. 46, no. 6, Sept. 2022, pp. 406-13, http://polimery.ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/2090.