Advanced filters

 

Search Results

Synthesis and characterization of condensed Schiff bases and their iron salts with aldamine

Chao Meng    professor gu    Jianfa Wang    Jinyong Sui    Shaokai Hu    Susu Zhang    Xiaoyi Zhang    Peiyao Li    Wenjin Liu    Yifan Hu   
99-105
2023-03-10

Thermal aging resistance of natural rubber compounded with conjugated Schiff base

Jianfa Wang    Zheng Gu    Susu Zhang    Ning Wang    Jinyong Sui    Xiaoyi Zhang    Peiyao Li    Wenjin Liu    Yifan Hu   
20-27
2022-01-25

1 - 2 of 2 items