Advanced filters

 

Search Results


Polyolefins functionalization by copolymerization of ethylene (propylene) with substituted norbornene

I. N. Meshkova    V. G. Grinev    E. B. Kiseleva    L. N. Raspopov    A. N. Shchegolikhin    S. P. Kuznetsov    A. V. Mitrofanov    S. V. Shestov    A. I. Udovenko    T. A. Ladygina    L. A. Novokshonova   
345-352
2022-08-23


1 - 3 of 3 items