Advanced filters

 

Search Results

Polymerization of ethylene over zeolite-supported catalysts

I. N. Meshkova    T. M. Ushakova    N. M. Gul'tseva    T. A. Ladygina    N. Y. Kovaleva    L. A. Novokshonova   
529-533
2022-09-19

1 - 1 of 1 items